• Baustähle nach EN 10025-2
  • Feinkornbaustähle nach EN 10025-2, EN 10028-3 oder EN 10222-4
  • Warmfeste Stähle nach EN 10028-2
  • Edelstähle nach EN 10088, EN 10028-7 oder EN 10222-5
  • Ferritisch martensitische Stähle nach EN 10222-2
  • Schmiedestücke nach EN 10250
  • Stähle gem. ASME Section II, Part A
  • Sonderstähle nach SEW- bzw. VdTÜV- Blättern
  • Gusswerkstoffe